Apollo SA
 
   
  Η Εταιρία | Νέα | Προΐόντα | NewsLetter | Εύρεση | Επικοινωνία  

 
SmartDoctor - Cyto
Πληροφοριακό Σύστημα για Κυτταρολογικά Εργαστήρια.
Παρουσίαση

Το SmartDoctor-CYTO αποτελεί μια πραγματικά καινοτομική εφαρμογή στο χώρο της Κυτταρολογίας και φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στα Κυτταρολογικά Εργαστήρια της χώρας μας.

Αποτελεί ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο, που βοηθάει τον ιατρό στο δύσκολο και δαιδαλώδες έργο της καταγραφής & κωδικοποίησης των ευρημάτων από τοπογραφική κατανομή, μορφολογία και βαθμό κακοήθειας κάθε τύπου καρκίνου, σε όλα τα είδη καρκίνου.

Η ήδη διαπιστωμένη αναγκαιότητα της πλήρους χαρτογράφησης των νεοπλασιών στον Ελληνικό Ιατρικό χώρο, δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης του SmartDoctor - CYTO, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη πρόσβαση και η ενιαία μεθοδολογία διαχείρισης της καταγεγραμμένης πληροφορίας.

Το SmartDoctor - CYTO είναι προϊόν μακροχρόνιας συνεργασίας της εταιρείας APOLLO με εργαστήρια, κλινικές και τμήματα Ιατρικής και Κλινικής Έρευνας.

H υλοποίηση του στόχου αυτού θα δικαιώσει την πρωτοβουλία της APOLLO και τα πολλαπλά οφέλη των χρηστών θα αποβούν άμεσα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αρχείο ασθενών προσαρμοσμένο στον τρόπο λειτουργίας των κυτταρολογικών εργαστηρίων.

Αναλυτική καρτέλα καταγραφής των εκθέσεων, από τη στιγμή της παραλαβής του υλικού μέχρι την εκτύπωση της απαντήσεως, καθώς και εύκολη-ταχεία αναζήτηση των ήδη καταχωρημένων εκθέσεων.

Ατομικά Στοιχεία ασθενών (Α.Τ., ηλικία, διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο κλπ.) βάση του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών.

Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων ανά έκθεση, ετήσια και μη χρήση πρωτοκόλλου, αυτοματοποιημένη και μη αρίθμηση πρωτοκόλλου.

Αυτοματοποιημένη εκτύπωση ημερήσιας κίνησης ανά εντέλλουσα κλινική και εντέλων Ιατρό.

Έλεγχος για προηγούμενες διαγνώσεις

Έλεγχος αναπάντητων ως προς την διάγνωση υλικών.

Σύνδεση με άλλες απαντήσεις : κολποσκοπικές εξετάσεις ( κωδικοποιημένη απάντηση) & ιστολογικές εξετάσεις (είδος υλικού, κωδικοποιημένη απάντηση).

Καταχώρηση Κυτταρολογικής Απάντησης: Τελευταία έμμηνος ρύση, Ημερομηνία λήψης επιχρίσματος, κωδικοποιημένες κυτταρολογικές απαντήσεις με δυνατότητα διαμόρφωσης των απαντήσεων, κωδικοποιημένος χρόνος της αμέσου προηγούμενης κυτταρολογικής απάντησης, προέλευση επιχρίσματος, δείκτης ωριμότητας.

Δυνατότητα κωδικοποιημένων & μη απαντήσεων για υλικά παρακεντήσεων.

Κωδικοποίηση των διαγνώσεων σύμφωνα με το δικό σας σύστημα κωδικοποίησης ή κατά SNOP (Systematized Nomenclature Of Pathology) ή και κατά ICD-O (International Classification of Diseases for Oncology). Έτσι η διάγνωσή σας κωδικοποιείται κατά Τοπογραφία, Μορφολογία και Βαθμό Κακοήθειας. Η στατιστική επεξεργασία των εκθέσεων γίνεται ευκολότερη και πιο αξιόπιστη.

Δυνατότητα εισαγωγής και διόρθωσης των κωδικοποιημένων διαγνώσεων (SNOP & ICD-O). Έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε την δική σας κωδικοποίηση ή να τροποποιήσετε την υπάρχουσα στις ιδιαιτερότητες του εργαστηρίου σας. Δυνατότητα εκτύπωσης των ανωτέρω συστημάτων κωδικοποίησης σε λίστες ταξινομημένες κατά περιγραφή ή κωδικό για την εύκολη αναζήτησή τους από τον παθολογοανατόμο την στιγμή της διαγνώσεως.

Εκτύπωση του εντύπου καταγραφής κακοήθους ή οριακής κακοήθειας νεοπλάσματος, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ-ΕΑΝ). Το έντυπο καταγραφής είναι όμοιο ακριβώς με το έντυπο του ΚΕ.Σ.Υ και μπορεί να μεταβληθεί εάν χρειαστεί και από εσάς.

Δημιουργία απεριόριστων απαντητικών σχημάτων (προτύπων), γρήγορη εισαγωγή τους σε οποιαδήποτε έκθεση και ελάττωση του χρόνου πληκτρολόγησης και εκτύπωσης της έκθεσης. Χρήση των προτύπων αυτών και από τους ιατρούς στην καθημερινή τους πράξη, για τη γρηγορότερη χειρόγραφη συμπλήρωση των διαγνωστικών τους εκθέσεων.

Δυνατότητα αλλαγής της μορφής της εκθέσεως σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ακόμη και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος. Η τροποποίηση της μορφής εκτύπωσης γίνεται τοπικά και από εσάς. Γενικά υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των εκτυπώσεων από τους χειριστές του συστήματος.

Δυνατότητα διαχείρισης (εισαγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία) των εικόνων των κυτταρολογικών δειγμάτων απ' ευθείας από το μικροσκόπιο. Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει και με scanner εφόσον έχετε φωτογραφία του υλικού.

Δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας μέσω ειδικού προγράμματος (αλλαγή χρώματος, καθαρισμός, επέμβαση, σκιαγράφηση κλπ.)

Δυνατότητα σύνδεσης με πρόγραμμα Image Analysis.

Στατιστική επεξεργασία των εκθέσεων με απεριόριστα φίλτρα αναζητήσεων, οριζόμενα από τον ιατρό όπως π.χ. αριθμός υλικών ανά αποστολέα, ανά τοπογραφία, κατανομές διαγνώσεων, υλικά & διαγνώσεις ανά ηλικία, υλικά & διαγνώσεις ανά αποστολέα. Δυνατότητα αναζήτησης και από το ελεύθερο κείμενο της εκθέσεως.

Εξαγωγή των στοιχείων των εκθέσεων σε μορφή αρχείου για την περαιτέρω επεξεργασία τους και από άλλα προγράμματα.

Ενσωματωμένος interpreter xbase για τους πιο ειδικούς !!! Μεγάλη ταχύτητα αναζήτησης και διαχείρισης των εκθέσεων ακόμη και για εκατομμύρια καταχωρημένων διαγνωστικών απαντήσεων.

Ασφαλέστατοι κωδικοί εισόδου με καθορισμό επιπέδων πρόσβασης και λειτουργίας του προγράμματος. Έτσι χρήστες με χαμηλό βαθμό πρόσβασης δεν έχουν την δυνατότητα αλλαγής των συστημάτων κωδικοποίησης, ούτε την δυνατότητα διαγραφής των εκθέσεων.
 » Αρχεία-downloads
 » Αναφορές-readings
 » Διάφορα - feedback
Να επικοινωνήσει μαζί μου το Τμήμα Πωλήσεων της Apollo
Αναφέρετε πρόβλημα
Προτείνετε νέα χαρακτηριστικά
Κάντε μια Ερώτηση
 » interactive
Προβλήματα
Ερωτήσεις & Απαντήσεις


  privacy , © 2008, Apollo SA